نمونه سؤالات فصل 1  زیست و آزمایشگاه 1

درست یا نادرست بودن هریک از موارد زیر را مشخص کنید . 

1) ) تفاوت تری گلیسرید و فسفولیپید در نوع الکل آن هاست .

2)در بسیاری از تری گلیسرید ها 3 اسید چرب متفاوت وجود دارد .

3) پلی ساکارید ها در سلول ،بیشتر نقش ذخیره ای دارند

4) موم از گلسترول آبگریز تر است .

5) همه ی آنزیم ها پروتئینی هستند .

6) در دی پپتید ، دو پیوند پپتیدی وجود دارد .

7) قند به کار رفته در ATP نوعی هگزوز است .

8) بیشترین مواد آلی بدن را پروتئین ها تشکیل می دهند .

9) تفاوت بین افراد یک گونه از جانداران ، به سبب تفاوت در منومر های آن هاست .

10) مصرف چربی های جانوری سیر شده ، به سخت شدن دیواره ی رگ ها کمک می کند .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :       

11) بیشترین ترکیب آلی در طبیعت  ..................... می باشد .

12) سلول ها از ......................... برای ساختن هورمون استروئیدی استفاده می کنند .

13) پرونئین های تشکیل دهنده ی تار عنکبوت ..................... و ..................... و .................. بسیار دارند .

14) گوناگونی دو نوع ملکول زیستی  ...................... و ........................ زمینه ی گوناگونی جانداران است .

15) آنزیم ...................... برای ساختن اسفنج و آنزیم .................... برای تهیه ی شکلات کاربرد دارد .

16) ................... و ..................... شکل سه بعدی آنزیم را تغییر می دهند .

17) در فسفولیپید ها ، گروه فسفات به جای  .................... در تری گلیسرید قرار گرفته است .

18) تفاوت تری گلیسرید ها مربوط به ...................... آن هاست .

19) بیشترین ترکیب آلی تشکیل دهنده ی بدن ما .................... می باشد .

20) واحد سازنده ی لیپاز ..................... و واحد سازنده ی DNA .................... می باشد .

21) قندی که در ملکول ATP شرکت دارد ، .................... نام دارد و آنزیم هایی که در میتوکندری ساختن ATP را بر عهده دارند ، در ...........................  واقع اند .

22) پلی مر ملکولی است که از  ........................  کم و بیش یکسان تشکیل شده است .

23) هر گاه دو مونوساکارید با واکنش .................. با یکدیگر ترکیب شوند ، یک دی ساکارید ایجاد می شود .

24) از هیدرولیز ساکارز ................... و ..................... ایجاد می شود .

25) آن بخش از آنزیم که به پیش ماده متصل می شود ، .......................... نام دارد .

26) آنزیم ................... H2O2  را به آب و اکسیژن تبدیل می کند .

27) از آنزیم .................... برای نرم کردن گوشت استفاده می شود .

28) از اتصال چندین عدد آمینو اسید ، .......................... ایجاد می شود .

سؤالات تشریحی و کوتاه جواب :                                 

29) هر یک از واکنش های زیر انرژی زا است یا انرژی خواه ؟     الف ) فتوسنتز     

      ب) تجزیه ی پلی مر به مونومر

30) ویژگی های پروتئین های تشکیل دهنده ی تار عنکبوت را بنویسید .  

31) حشره کش ها چه تأثیری بر فعالیت آنزیم ها دارند ؟ نحوه ی عمل آن ها چگونه است ؟  

32) ساختمان آدنوزین را رسم و نام گذاری کنید .

33) دو ویژگی آنزیم ها را نام ببرید .

34) تجزیه و تشکیل یک پلی مر به کمک چه واکنش هایی انجام می گیرد ؟

۳۵)یک مونوساکارید 5 کربنه و یک مونوساکارید 6 کربنه نام ببرید .

36) پادتنی دارای 51 آمینو اسید در گلبول سفید ساخته شده است .                                                      

      الف ) هنگام ساخته شدن این پادتن ، چند ملکول آب ایجاد شده است ؟

       ب ) این ملکول در کجا ساخته شده است ؟

       ج ) در کدام اندامک کامل و فعال شده است ؟

       د ) بعد از فعال شدن به کدام اندامک می رود ؟ 

37) هورمون رشد در آدمی یک زنجیره ی پلی پپتیدیبا حدود 191 آمینو اسید است .برای تشکیل این ملکول چند ملکول آب و چند پیوند پپتیدی حاصل شده است ؟

38) از بین نشاسته ، کلاژن و سلولاز کدامیک تعداد انواع مونومر کمتری دارند ؟

39) سم آرسنیک چگونه بر فعالیت آنزیم ها اثر می کند ؟

40) سه تفاوت سلولز و نشاسته را بنویسید .

41) سه تفاوت واکنش سنتز ساکارز و هیدرولیز آن را بنویسید .

42) منظور از اختصاصی بودن عمل انزیم چیست ؟

43) چرا گرما و تغییر در میزان اسیدی بودن محیط ، عمل آنزیم را مختل می کند ؟

44) فسفولیپید ها چه تفاوتی با تری گلیسرید دارند ؟ دو لیپید که در غشای سلول یافت می شوند را نام ببرید .

45) پلی پپتیدی با 90 آمینو اسید مفروض است .

   الف) این پلی پپتید طی چه واکنشی ساخته شده است ؟

   ب) در واکنش ساخت این پلی پپتید ، چه ملکولی و به چه تعداد آزاد شده است ؟

   ج) چند پیوند پپتیدی در آن وجود دارد ؟

46) الف)واحد های سازنده ی لاکتوز را بنویسید .

      ب) گیاهان و جانوران گلوکز اضافه ی خود را به چه صورت ذخیره می کنند ؟   

47) کلسترول در کجای سلول های جانوری وجود دارد ؟

     سلول ها از این ملکول برای ساخت چه موادی استفاده می کنند ؟

48) چرا روغن زیتون مایع است ؟ چرا همه ی انرژی حاصل از سوخت گلوکز در ATP ذخیره نمی شود ؟

49) چگونه تغییرات PH محیط آنزیم ها را غیر فعال می کند ؟

50) یک واکنش انرژی زا و یک واکنش انرژی خواه نام ببرید .

51) سه هیدرات کربن گلوکز ، ساکارز و نشاسته را در نظر بگیرید :

   الف) کدام یک در آب کاملاٌ محلول است ؟ ( حلالیت بیشتری دارد ؟ )

   ب) کدام برای حل شدن به کمی حرارت و زمان نیاز دارد ؟

52) با توجه به واکنش های مقابل :

       الف) واکنش تبدیل گلوگز به گلیکوژن             

       ب) واکنش تبدیل سلولز به گلوکز

   کدام واکنش انرژی خواه و کدام انرژی زا است ؟

53) واکنش سنتز آبدهی را برای ملکول لاکتوز بنویسید .

54) مهم ترین مونوساکارید های 5 کربنی را نام ببرید .

55) نقش پلی سارید ها در سلول چیست ؟

56) علت تفاوت های فردی بین افراد یک گونه چیست ؟

57) رشته های سلولزی موجود در غذا چه نام دارند؟

58) شباهت ها و تفاوت های فسفولیپید ها و تری گلیسرید ها را بنویسید .

59) هر یک از پروتئین های زیر از نظر کاری که انجام می دهند،در کدام گروه از پروتئین ها قرار می گیرند ؟

60) سوخت اصلی سلول های بدن انسان چیست ؟

61) چرا موریانه ها قادر به استفاده از سلولز به عنوان منبع غذایی هستند ؟

62)محل قرار گرفتن غده های مربوط به تنیدن تار در عنکبوت کجاست ؟

63) پیش ساز هورمون های استروئیدی کدام است ؟

64) الف) آنزیم های بدن ما بیشتر در چه محیطی فعالیت می کنند ؟

       ب) علت اختصاصی عمل بودن آنزیم ها چیست ؟

       ج) ویتامین ها و مواد معدنی چگونه باعث افزایش سرعت انجام واکنش های آنزیمی می شوند ؟

       د) دو عامل کاهش دهنده ی سرعت آنزیم را بنویسید .

65) هر یک از آنزیم های زیر در صنعت چه کاربردی دارند ؟   الف) پروتئاز ها                       ب) آمیلاز

66) گلوکز در سلول جانوری و گیاهی به چه شکلی ذخیره می شود ؟

67) بخش های جوان گیاه از چه نوع لیپیدی پوشیده می شود ؟ چه نوع لیپیدی در ساختمان هورمون های بدن شرکت می کند ؟

68) کدام استروئید مخصوص غشای سلول های جانوری است ؟

69) برای هر یک از آنزیم های زیر یک کاربرد ذکر کنید :   الف) کاتالاز                        ب) سلولاز

70) نقش ATP در سلول چیست ؟

71) الف) ماده ی آلی را تعریف کنید .

       ب) متابولیسم را تعریف کنید .

72) روغن های مایع چگونه به روغن جامد تبدیل می شوند ؟

73) چرا برای شستن لباس ها با پودر لباس شویی احتیاج به آب گرم نداریم ؟

74) شباهت و تفاوت سلولز و گلیکوژن در چیست ؟

75) جانوری را نام ببرید که موم تولید می کند ؟

76) هر یک از موارد زیر کاربرد کدام آنزیم در صنعت می باشد ؟

77) سلول فرضی را در نظر بگیرید که توانایی ساخت هورمون های استروئیدی و پراکسید هیدروژن را دارد.

      الف) کدام اندامک های درون سلول ممکن است این مواد را ایجاد کنند ؟

       ب) چگونه هورمون های استروئیدی از تخریب توسط H2O2 در امان می مانند ؟

78) بخش های جوان گیاه از چه نوع لیپیدی پوشیده می شود ؟ کدام نوع لیپید در ساختمان برخی هورمون ها شرکت دارد ؟

79) بین موارد ستون ( الف ) و ستون ( ب ) ارتباط مناسب برقرار کنید .

                        الف                                                  ب

                     کاتالاز                                        پوست کندن ماهی

                    پروتئاز                                             روغن ذرت

                    سلولاز                                        نرم کردن گوشت     

               تری گلیسرید                                     ساختن اسفنج

                 استروئید                                         کره ی حیوانی

                  آمیلاز                                       خارج کردن پوست دانه

80) انواع تری گلیسرید ها چه تفاوتی با هم دارند؟گوارش کدام یک آسان تر است ؟ چرا ؟

منبع:www.zistpayam.blogfa.com