انواع بافت‏‏‏‏های پوششی

1- یك لایه ای (ساده )

الف- سنگفرشی ساده (یك لایه ) : كیسه های هوایی ، جدار داخلی رگ ها و جدار داخلی حفره ی قلب

ب- مكعبی: جدار لوله های نفرون

ج- استوانه ای: جدار داخلی روده ها و سطح درونی معده

د- استوانه ای مژك دار: نای ، نایژه و نایژك ها

2- چند لایه ای

الف- سنگفرشی: مری، دهان و پوست

ب- مكعبی: تیروئید

ج- استوانه ای: مجرای ادراری

سلول های بافت پوششی كاملاً به هم فشرده هستند به طوری كه مایع زمینه ی بافتی وجود ندارد.

علاوه بر سطح خارجی بدن ، سطح داخلی مجاری و حفرات درونی بدن نیز توسط بافت پوششی پوشیده شده است . مانند؛ مری (مكعبی چند لایه )، معده (استوانه ای یك لایه ) ، دهان و رگ‏‏‏‏ها .

غشای پایه: شبكه ای از پروتئین های رشته ای و پلی ساكاریدهای چسبناك است كه بافت پوششی را به بافت های زیرین آن متصل نگه می دارد. این غشا توسط سلول های بافت پوششی ساخته می شود.

بافت پوششی استوانه ای یك لایه در معده و روده به هضم و جذب مواد غذایی كمك می كند، بافت پوششی مكعبی ساده ی نفرون ها در فرآیند تراوش، ترشح و بازجذب دخالت دارد. تبادل گازهای تنفسی توسط بافت سنگفرشی یك لایه ی كیسه های هوایی صورت می گیرد.

غشای موكوزی: سلول های بافت پوششی مجاری تنفسی ، لوله ی گوارش و مجاری ادراری ، ماده ی لزج و چسبناكی به نام موكوز ترشح می كنند. این نوع بافت را غشای موكوزی می نامند.