بافت عصبی

سلول های تخصص یافته ی این بافت نورون نامیده می شوند كه قدرت تقسیم ندارند.

هر نورون شامل سه بخش اصلی به شرح زیر می باشد :

1- جسم سلولی: واجد هسته و اندامك های سلولی است .

2- زائده ها: شامل رشته های آوران و متعدد به نام دندریت كه پیام عصبی را به جسم سلولی انتقال می دهند و رشته های وابران و منفرد به نام آكسون كه پیام را از جسم سلولی دریافت كرده و در طول خود هدایت نموده و به سلول بعدی انتقال می دهند.

 

سلول های عصبی با یك دیگر تماس مستقیم ندارند بلكه بین آن ها فضای سیناپسی وجود دارد.

 

 

انواع نورون:

1- نورون حسی: دارای دندریت‏‏‏‏های بلند و آكسون های كوتاه كه اطلاعات را از اندام های حسی به مغز و نخاع منتقل می كند.

2- نورون حركتی: دارای آكسون های بلند و دندریت های كوتاه بوده و فرمان های مغز و نخاع را به ماهیچه ها و سایر اندام ها منتقل می كند.

3- نورون رابط: رابط بین نورون حسی و حركتی هستند.

 

سلول های غیرعصبی ویژه‏‏‏‏ای در بافت‏‏‏‏های عصبی یافت می شوند كه به سلول های پشتیبان یا نوروگلیا معروف اند، این سلول ها برخلاف نورون ها قدرت تقسیم دارند و تعداد آن ها نسبت به نورون ها بیش تر بوده و از نظر اندازه كوچك ترند.

 

 

وظایف نوروگلیا: تغذیه ی نورون ، ساخت پوشش میلین، بیگانه خواری و ....