سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل اول – پروتئین سازی

 

  1- كدام نظریه توسط بیدل و تیتوم ارائه شد ؟

الف) یك ژن – یك آنزیم
ب) یك ژن – یك پلی پپتید
ج) یك ژن – یك زنجیره پلی پپتیدی
د) یك ژن – یك پروتئین
 

 

  2 – اگر رمز اسیدهای آمینه روی مولكول DNA 2 حرفی باشد، برای چند اسید آمینه رمز خواهیم داشت ؟

الف)4
ب) 16
ج) 20
د) صفر
 

 

  3 – كدام RNA اطلاعات موجود در DNA هسته را به ریبوزوم حمل می كند؟

الف)m RNA
ب)
t RNA
ج)
r RNA
د)
RNA پلی مراز 2  

 

  4 – كدام گزینه درست است ؟

الف) ریبوزوم ها وظیفه ردیف كردن آمینو اسیدها را در هسته به عهده دارند.
ب)
RNA پلی مراز برای فعالیت خود از نوكلئوتیدهای تیمین دار استفاده نمی كند.
ج) رونویسی ژن های
r RNA به وسیله RNA پلی مراز I ,II صورت می گیرد.
د)
RNA پلی مراز در سلول های یوكاریوتی سه نوع و در سلول های پروكاریوتی دو نوع است.  

 

  5 – كدام یك ساختار پروتئینی دارد؟

الف) m RNA
ب) راه انداز
ج)
DNA
د)
RNA پلی مراز  

 

  6- راه انداز و r RNA به ترتیب از چه مونومرهایی تشكیل شده اند؟

الف) نوكلئوتید – اسید آمینه
ب) اسید آمینه – نوكلئوتید
ج) نوكلئوتید – نوكلئوتید
د) اسیدآمینه – اسید آمینه
 

 

  7 – ژن های m RNA و t RNA به ترتیب توسط كدام RNA پلی مراز رونویسی می شوند؟

الف) I وII
ب)
II‌و I
ج)
II و III
د)
III و II  

 

  8- در سلول های پروكاریوتی رونویسی در كدام قسمت از سلول انجام می شود؟

الف) هسته
ب) هستك
ج) ریبوزوم
د) سیتوپلاسم
 

 

  9 – در كدام یك بیش از یك نوع RNA پلی مراز وجود دارد؟

الف)‌آنابنا
ب) ریزوبیوم
ج) اشریشیا كلی
د) نوروسپورا
 

 

  10 – كلید رمز RNA ناقل ....... نام دارد و از ........نوكلئوتید تشكیل شده است؟

الف)كدون – 2
ب) كدون - 3
ج) آنتی كدون – 2
د) آنتی كدون -3
 

 

  پاسخ به گزینه های فصل اول

1

الف

6

ج

2

ب

7

ج

3

الف

8

د

4

ب

9

د

5

د

10

د