سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل دوم – تكنولوژی زیستی

 

  1 – برای جداسازی ژن از DNA نوتركیب كلون شده چه باید كرد؟

الف) حرارت دادن و پس افزودن آنزیم لیگاز
ب) اضافه كردن آنزیم
ECORI و سپس حرارت دادن
ج) الكترو فورزدژل و سپس افزودن تتراسایكلین به محیط
د) اضافه كردن آنزیم محدود كننده سپس الكتروفورز درژل
 

 

  2 – هر وكتورمورد استفاده برای انتقال ژن خارجی به باكتری دارای چند جایگاه تشخیص آنریم است؟

الف) صفر
ب) یك
ج) دو
د) سه
 

 

  3 – DNA نوتركیب از چه بخش هایی تشكیل شده است؟

الف) DNA باكتریوفاژ و پلازمید
ب) ژن خارجی و كروموزوم اصلی باكتری
ج) كروموزوم اصلی باكتری و وكتور
د) ژن خارجی و پلازمید
 

 

  4 – پلازمید TI در گیاه توتون موجب ایجاد كدام بیماری می شود؟

الف) زنگ
ب) خشك شدن
ج) گال
د) موزائیك
 

 

  5 – ژنوم هسته ای انسان شامل كدام است؟

الف) كروموزوم های جنسی X,Y
ب) 22 اتوزوم و 2 كروموزوم جنسی
ج) 21 كروموزوم غیرجنسی و 2 كروموزوم جنسی
د)
DNA های هسته ای و سیتوپلاسمی  

 

  6 – كلون شدن ژن یعنی چه؟

الف) ساخته شدن نسخه های یكسان از روی ژن
ب) جداشدن ژن ها از
DNA های نوتركیب
ج) ساخته شدن نسخه های متفاوت از روی ژن
د) ساخته شدن نسخه های نوتركیب از روی ژن
 

 

  7 – سلول های كلون شده به چه منظورغربال می شوند؟

الف) جدا كردن سلول های مقاوم به آنتی بیوتیك از سلول های میزبان
ب) جدا كردن سلول های حاوی وكتور از بقیه ی سلول ها
ج) جدا كردن سلول ها از آنزیم محدود كننده
د) جدا كردن سلول های میزبان از وكتورها
 

 

  8 – در مهندسی ژنتیك برای برقراری پیوند فسفودی استر میان دو DNA از كدام مولكول استفاده می شود؟

الف)آنزیم محدود كننده
ب) آنزیم لیگاز
ج)
RNA پلی مراز
د) آنتی بیوتیك
 

 

  9 – كدام گزینه در مورد پلازمید نادرست است؟

الف) پلازمیدها نوعی مولكول های DNA كوچك حلقوی هستند كه در بعضی از باكتری ها وجود دارند
ب) ژن مقاومت در برابر آنتی بیوتیك روی پلازمید می باشد.
ج) پلازمیدها قادر به همانند سازی با كمك كروموزوم های اصلی باكتری می باشند.
د) پلازمیدها حاوی ژن هایی هستند كه در كروموزوم اصلی باكتری وجود ندارند.
 

 

  10 – برای كدام عمل زیر از آنزیم محدود كننده استفاده می شود؟

الف) غربال كردن
ب) برقراری پیوند فسفودی استر میان دو
DNA
ج) جدا كردن ژن خارجی از پلازمید
د) جدا كردن دو رشته
DNA از هم  

 

  پاسخ به گزینه های فصل دوم

1

د

6

الف

2

ب

7

ب

3

د

8

ب

4

ج

9

ج

5

ب

10

ج