سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل سوم – پیدایش و گسترش زندگی

 

  1 – كدام یك از نظریه های زیر درباره نخستینمراحل پیدایش حیات می باشد؟

الف) نظریه انتخاب طبیعی
ب) نظریه تكامل
ج) نظریه درون هم زیستی
د) نظریه حباب
 

 

  2 - «در اثر واكنش شیمیایی میان گازهای موجود در هوای جو اولیه مولكول های آلی سازنده حیات پدید آورند» این نظریه چه نام دارد؟

الف) نظریه حباب
ب) نظریه تكامل
ج) نظریه الگوی سوپ بنیادین
د) نظریه انتخاب طبیعی
 

 

  3 – كدام گزینه نادرست است؟

الف) غشای سلول از لحاظ ساختمان به كواسروات ها شباهت دارد.
ب) با تركیب اسید و پروتئین می توان كواسروات ها را در آزمایشگاه مدل سازی كرد.
ج) پژوهشگران اعتقاد دارند میكروسفرها اولین قدم به سمت سازماندهی سلول است.
د)میكروسفرها از جنس پروتئین هستند و دارای غشای دو لایه هستند
 

 

  4 – بر طبق تئوری های حیات خاستگاه وراثت و خاستگاه متابولیسم كدام است؟

الف) DNA و پروتئین
ب) پروتئین و
RNA
ج)
RNA, RNA
د)
RNA و DNA  

 

  5 – احتمالاً نخستین جاندارانی كه بر روی زمین به وجود آمدند ..... و ..... بوده اند.

الف) هتروتروف و هوازی
ب) هتروتروف و بی هوازی
ج) اتوتروف و بی هوازی
د) پروكاریوت و هوازی
 

 

  6 – كدام گزینه درست است؟

الف) نخستین جانداران تك سلولی روی زمین برای كسب انرژی از مولكول های آلی استفاده می كردند.
ب) سلول های هتروتروف قادرند مولكول های آلی مورد نیازشان را از تركیب غیرآلی تولید كنند.
ج) همه یوكاریوت ها دارای اندامك های درون سلولی و توانایی فتوسنتزهستند
د) پروكاریوت ها جانداران تك سلولی هستند كه فاقد اندامك های درون سلولی و غشای سلولی هستند.
 

 

  7 – بزرگترین جانداران ساكن خشكی در دوره كرتاسه كدام گروه بودند؟

الف) پرندگان
ب) پستانداران
ج) خزندگان
د) دوزیستان
 

 

  8 – كدام گزینه در مورد ماهی ها نادرست است؟

الف) توانایی بلع و نگه داشتن غذا در دهان ماهی ها را به موفق ترین جانوران دریا تبدیل كرد.
ب) ماهی ها بیش از نصف گونه های مهره داران را تشكیل می دهند.
ج) ماهی ها پس از خزندگان و در دوران كرتاسه برای اولین بار به وجود آمدند
د) اولین ماهی ها فاقد آرواره بودند ولی بعد از مدتی تكامل یافته و دارای آرواره شدند
 

 

  9 – از كدام دوره زمین شناسی به عنوان عصر فراوانی خزندگان یاد می شود؟

الف) ژوراسیك
ب) كرتاسه
ج) مزوزوئیك
د) كامبرین
 

 

  10 – كدام نظریه درباره منشا میتوكندری و كلروپلاست مطرح شده است كه امروزه مورد قبول زیست شناسان می باشد؟

الف) نظریه الگوی سوپ بنیادین
ب) نظریه درون هم زیستی
ج) نظریه تكامل
د) نظریه حباب
 

 

  پاسخ به گزینه های فصل سوم

1

د

6

الف

2

ج

7

ج

3

ب

8

ج

4

ج

9

ب

5

ب

10

ب