سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل چهارم – تغییر و تحول گونه ها

 

  1 – كلم بروكلی و كلم برگ حاصل چه نوع زادگیری می باشند؟

الف) زادگیری طبیعی
ب) انتخاب طبیعی
ج) انتخاب مصنوعی
د) سازش
 

 

  2 – طبق نظریه داروین فرآیندی كه توسط آن جمعیت ها در پاسخ به محیط خود تغییر می كنند چه نام دارد؟

الف) سازش
ب) گونه زایی و ناگهانی
ج) انتخاب طبیعی
د) جهش و نوتركیبی
 

 

  3 - «براسیكا اولراسه» چگونه جانداری است؟

الف) پروكاریوت – هتروتروف
ب) پروكاریوت – فتو اتو تروف
ج) یوكاریوت- هتروتروف
د) یوكاریوت – فتواتوتروف
 

 

  4 – شكل زیر مربوط به كدام الگوی تغییر است؟

 

الف) الگوی تعادل نقطه ای
ب) الگوی تغییر تدریجی
ج) رشد لجستیك جمعیت
د) الگوی انتخاب طبیعی
 

 

  5 – گوناگونی ژنی كدام یك از موارد زیر را موجب نمی شود؟

الف) تعدیل رشد جمعیت
ب) انتخاب طبیعی
ج) پیدایش گونه های سازگارتر
د) پیدایش فنوتیپ های جدید
 

 

  6 - «انتخاب طبیعی» كدام یك از موارد زیر را موجب نمی شود؟

الف) تغییر فراوانی آلل ها
ب) سازش با محیط
ج) تغییر در فراوانی نسبی صفات
د) پیدایش صفات جدید
 

 

  7 – «ملانینی شدن صنعتی» را می توان نمونه ای از .... به شمار آورد.

الف) تعادل نقطه ای
ب) انتخاب طبیعی
ج) جهش ژنی و نوتركیبی
د) زادگیری انتخابی
 

 

  8 – كراسینگ اور به چه معناست؟

الف) مبادله قطعات بین كروموزوم های ناهمتا هنگام میوز
ب)مبادله قطعات بین كروموزوم های همتا هنگام میوز
ج) جهش كروموزومی و ژنی هنگام میتوز
د) جهش ژنی هنگام میتوز
 

 

  9 – كدام گزینه درست است؟

الف) بال پروانه و بال گنجشك همولوگ هستند ولی همكار نیستند
ب) حفره گلویی قورباغه و ماهی غیرهمولوگ و همكاری هستند
ج) لگن وال و لگن انسان همكار و وستیجیال هستند
د) بال خفاش و لگن سوسمار از اندام های وستیجیال می باشند
 

 

  10 – كدام یك اندام وستیجال می باشد؟

الف) بال كبوتر
ب) بال خفاش
ج) لگن سوسمار
د) دست تمساح
 

 

  پاسخ به گزینه های فصل چهارم

1

ج

6

د

2

ج

7

ب

3

د

8

ب

4

الف

9

ج

5

الف

10

ج