سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل پنجم – ژنتیك جمعیت

 

  1 – اگر فراوانی الل هموفیلی در یك جمعیت انسانی 20 درصد باشد، چند درصد از زنان، سالم و هتروزیگوس می باشند؟

الف) 2
ب) 16
ج) 32
د) 80
 

 

  2- كدام یك از بیماری های زیر اتوزومی مغلوب است؟

الف) دیستروفی دوشن
ب) هموفیلی
ج) كم خونی داسی شكل
د) هانتینگتون
 

 

  3 – كدام گزینه نادرست است؟

الف) رانش ژن می تواند باعث افزایش تنوع جمعیت ها شود.
ب) درون آمیزی فراوانی نسبی الل ها را تغییر نمی دهد ولی سبب افزایش فراوانی افراد خالص می شود.
ج) شارش ژن سبب كاهش تفاوت بین جمعیت ها می شود
د) شارش ژن در جمعیت های مختلف نتایج متفاوتی را به وجود می آورد.
 

 

  4 – جهت تغییر گونه ها توسط كدام عامل تعیین می شود؟

الف) شارش ژن
ب) رانش ژن
ج) درون آمیزی
د) انتخاب طبیعی
 

 

  5 – اگر در یك جمعیت 1000 نفری ، 90 نفر به بیماری تالاسمی مبتلا باشند، فراوانی ژن سالم در این جمعیت چند درصد است؟

الف) 30
ب) 50
ج) 70
د) 90
 

 

  6 – هر گاه فراوانی الل تالاسمی در جمعیتی با تعادل هاردی – واینبرگ برابر با0.2باشد، فراوانی زنان مبتلا به تالاسمی میتوز چقدر خواهد بود؟

الف) 0.10
ب) 0.16
ج)0.21
د)0.98
 

 

  7 – در یك جمعیت در حال تعادل گل میمونی 35 درصد آن ها رنگ صورتی دارند. همه گل های صورتی را جدا می كنیم. حال اگر بین گروه جدا شده آمیزش تصادفی انجام شود فراوانی نسبی گل های صورتی در نسل اول چند درصد است؟

الف)12.5
ب) 25 ج) 50 د)65
 

 

  8 – فراوانی ژنوتیپی یك جمعیت نخود فرنگی به صورت 0.25AA + 0.5Aa + 0.25aa می باشد. پس از دو نسل خود لقاحی فراوانی الل غالب چقدر خواهد بود؟

الف) 12.5%
ب)25%
ج)50%
د)75%
 

 

  9 – كدام گزینه نادرست است؟

الف) وجود فسیل زنده نشاندهنده انتخاب پایدار كننده می باشد.
ب) انتخاب پایدار كننده یكی از الگوهای انتخاب طبیعی است كه در جهت حفظ وضع موجود عمل می كند.
ج) انتخاب گسلنده فنوتیپ های حدواسط را بر فنوتیپ های آستانه ای ترجیح می دهد
د) انتخاب جهت دار در محیط متغیر و انتخاب گسلنده در محیط ناهمگن روی می دهد.
 

 

  10 – انتخاب مصنوعی را جزء كدام نوع از عوامل دگرگونی می توان به شمار آورد؟

الف) انتخاب جهت دار
ب) انتخاب پایدار كننده
ج) انتخاب گسلنده
د) سازش
 

 

  پاسخ به گزینه های فصل پنجم

1

ج

6

ب

2

ج

7

ج

3

الف

8

ج

4

د

9

ج

5

ج

10

الف