سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل ششم – پویایی جمعیت ها و جوامع زیستی

 

  1 – اگر جمعیت یك گله فیل 200 نفر باشد در طول یك سال 4 مرگ و 12 تولد روی دهد، آهنگ افزایش ذاتی این جمعیت چقدر است؟

الف) 0.04
ب)0.4
ج) 0.08
د)0.12
 

 

  2 – اگر جمعیت یك گله بز كوهی 100 نفر باشد و در طول یك سال 8 مرگ و 2 تولد روی دهد، آهنگ افزایش ذاتی این جمعیت چقدر است؟

الف) 0.6
ب)0.06
ج) 0.06-
د) 0.1-
 

 

  3 – بین مورچه و شته چه نوع رابطه ی زیستی وجود دارد؟

الف) هم یاری
ب) هم سفرگی
ج) صیادی
د) انگلی
 

 

  4 – بین كدام دو گونه ی زیر رابطه ی هم سفرگی وجود دارد؟

الف) ریزوبیوم و لوبیا
ب) مورچه و شته
ج) نوزاد پروانه كلم – گیاهان تیره شب بو
د) دلقك ماهی و شقایق دریایی
 

 

  5 – هم آهنگی تكاملی بین گونه هایی كه دریك اكوسیستم زندگی می كنند و با هم ارتباط نزدیك دارند.... نامیده می شود.

الف) هم یاری
ب) كنام بنیادی
ج) كنام واقعی
د) تكامل همراه
 

 

  6 – رابطه صیادی بین كدام دو گونه زیر وجود دارد؟

الف) شته و مورچه
ب ) ستاره دریایی و صدف باریك
ج) دلقك ماهی و شقایق دریایی
د) ریزوبیوم و گیاه سویا
 

 

  7 – هر چه تراكم جانداران در محیط بیش تر باشد، آهنگ رشد ...... و توان تولید مثلی ......خواهد بود.

الف) بیش تر – بیش تر
ب) بیش تر – كمتر
ج) كمتر – بیشتر
د) كمتر – كمتر
 

 

  8 – تراكم جمعیت به چه معناست ؟

الف) مجموع افرادی از یك گونه در یك زمان و در یك مكان زندگی می كنند.
ب) گروهی از گونه های مختلف كه در یك زمان معین در یك مكان زندگی می كنند.
ج) گروهی از افراد كه در یك زمان و در یك مكان خاص زندگی می كنند.
د) تعداد افراد یك گونه كه در یك زمان مشخص در یك واحد سطح یا حجم زندگی می كنند.
 

 

  9 – كدام گزینه در مورد جمعیت های فرصت طلب نادرست است؟

الف) جمعیت های فرصت طلب بیشتر در محیط های متغیر و غیرقابل پیش بینی دیده می شوند.
ب)تعداد زیاد زاده ها و اندازه كوچك زاده ها از مشخصه های جمعیت های فرصت طلب است.
ج) آهنگ رشد جمعیت های فرصت طلب از الگوی رشد لجستیك پیروی می كند.
د) در جمعیت های فرصت طلب مرگ و میر معمولاً مستقل از تراكم می باشد.
 

 

  10 – كوچك بودن اندازه یك جمعیت كدام یك از شرایط زیر را به دنبال خواهد داشت؟

الف) كاهش آهنگ مرگ و میر
ب) كاهش درون آمیزی
ج) افزایش همانندی ژنی
د) افزایش توان بقای جمعیت
 

 

  پاسخ به گزینه های فصل ششم

1

الف

6

ب

2

ج

7

د

3

الف

8

د

4

د

9

ج

5

د

10

ج