سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل هفتم – رفتار شناسی

 

  1 – در آموزش حركات نمایشی به جانوران سیرك، كدام نوع یادگیری نقش اصلی را دارد؟

الف) شرطی شدن كلاسیك
ب) حل مسئله
ج) عادی شدن
د) آزمون و خطا
 

 

  2 – در كدام نوع یادگیری جانور می آموزد كه به محرك های دائمی كه هیچ سود و زیانی برای او ندارد، پاسخ ندهد؟

الف) شرطی شدن كلاسیك
ب) شرطی شدن فعال
ج) نقش پذیری
د) عادی شدن
 

 

  3 – نخستی ها بیشتر از چه طریق با هم ارتباط برقرار می كنند؟

الف) صورت
ب) بو
ج) فرمون
د) تعیین قلمرو
 

 

  4 – كدامیك صفت چشمگیری نمی باشد؟

الف) انشعابات بیشتر شاخ در گوزن نر
ب) تعیین قلمرو در چیتای نر
ج) شاخ در قوچ نر
د) یال در شیر نر
 

 

  5 – روش یادگیری «حل مسئله» در كدام یك از جانداران زیر دیده نمی شود؟

الف) آدمی
ب) لمور
ج) قورباغه
د) میمون
 

 

  6 – ساده ترین نوع یادگیری در جانوران كدام است؟

الف) آزمون و خطا
ب) شرطی شدن كلاسیك
ج) عادی شدن
د) حل مسئله
 

 

  7 – ترشح بزاق سگ در برابر غذا و راه افتادن جوجه غازها به دنبال اولین شیء متحرك بعد از بیرون آمدن از تخم را چگونه رفتاری می دانید؟

الف) عادی شدن – ژنتیكی
ب) شرطی شدن كلاسیك – غریزی
ج) غریزی – نقش پذیری
د) شرطی شدن كلاسیك – شرطی شدن فعال
 

 

  8 – در یادگیری از نوع شرطی شدن كلاسیك چه نوع تغییر رفتاری از سوی جاندار دیده می شود؟

الف)‌عدم پاسخ به محرك دائمی
ب)پاسخ به محرك دائمی
ج) عدم پاسخ به محرك بی اثر
د) پاسخ به محرك بی اثر
 

 

  9 – كدام گزینه نادرست است؟

الف) الگوی آواز خواندن پرندگان بر اساس اطلاعات ژنی و یادگیری است.
ب) پروانه های شب پرواز از خود موادی به نام فرومون ترشح می كنند كه سبب جلب جنس مخالف از راه دور می شود.
ج) برای قورباغه نر، انجام حركات ویژه و حالت بدن ، در فصل تولید مثل بهترین راه جلب جنس مخالف است.
د) داشتن شاخ هایی بلند با انشعاب های زیاد در گوزن های نر یك صفت چشمگیر می باشد.
 

 

  10 – كدام یك از موارد زیر را می توان شیوهی ساده تری برای برقراری ارتباط دانست؟

الف) ترشح فرومون توسط پروانه های شب پرواز
ب) ایجاد صداهای بلند توسط قورباغه
ج) مبارزه سگ های نر برای دست یافتن به جنس ماده
د) ایجاد علائم صوتی توسط انسان
 

 

  پاسخ به گزینه های فصل هفتم

1

د

6

ج

2

د

7

ج

3

الف

8

د

4

ب

9

ب

5

ج

10

الف