سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل هشتم – شارش انرژی در جهان

 

  1 – اكسیژنی كه در فرآیند فتوسنتز از گیاه دفع می شود ناشی از .... فتوسنتر است.

الف) تجزیه آب در مرحله 1
ب) تجزیه گلوكز در مرحله 1
ج) تجزیه گلوكز در مرحله 2
د) واكنش آب و گلوكز در مرحله 2
 

 

  2 – كدام یك از موارد زیر از محصولات فرآیند فتوسنتز نمی باشد؟

الف) آب
ب) كربن دی اكسید
ج) گلوكز
د) گاز اكسیژن
 

 

  3 – كاروتینوئیدها به ترتیب كدام نورها را بیش تر جذب و منعكس می كنند؟

الف) سبز و آبی – زرد و نارنجی
ب) سبز و زرد – قرمز و نارنجی
ج) غشای میتوكندری
د) آبی و نارنجی – زرد و قرمز
 

 

  4 – واكنش های مرحله نوری فتوسنتز در كدام قسمت انجام می شوند؟

الف) فضای داخل تیلاكوئید
ب) غشای تیلاكوئید
ج) غشای میتوكندری
د) استروما
 

 

  5 – حاصل مرحله تاریكی فتوسنتز كدام است؟

الف) ATP
ب)
NADPH
ج) قند سه كربنی
د) استروما
 

 

  6 – كدام گزینه نادرست است؟

الف) سرعت فتوسنتز با افزایش شدت نور، تا حدی كه همه انگیزه ها مورد استفاده قرار گیرند، زیاد می شود.
ب) سطح بهینه ی فتوسنتز هر گیاه به شدت نور، تراكم دی اكسیدكربن و دما بستگی دارد.
ج) افزایش تراكم گازدی اكسید كربن همواره باعث افزایش سرعت فتوسنتز می شود.
د) سرعت فتوسنتز برای هر گیاه دردامنه خاصی از دماهای محیطی، بیشتر است.
 

 

  7 – چرخه كالوین مربوط به كدام مرحله از فتوسنتز است و در كدام قسمت انجام می گیرد؟

الف) مرحله 2 – كلروپلاست
ب) مرحله 2 – میتوكندری
ج) مرحله 3 – سیتوپلاسم
د) مرحله 3 – كلروپلاست
 

 

  8 – افزایش بیش از حد كدام مورد می تواند سرعت فتوسنتز را كاهش دهد؟

الف) رطوبت
ب) دی اكسید كربن
ج) دما
د) شدت نور
 

 

  9- به ازای هر مولكول اسید پیروویك در مرحله دوم تنفس سلولی چند مولكول ATP و چند مولكول NADH تولید می شود؟

الف) 1و2
ب) 1و4
ج)2و4
د)1و1
 

 

  10 – به ازای هر مولكول گاز در تنفس هوازی چند ATP به طور خالص تولید می شود؟

الف) 2
ب) 34
ج) 38
د) 72
 

 

  پاسخ به گزینه های فصل هشتم

1

الف

6

ج

2

ب

7

د

3

الف

8

ج

4

ب

9

ب

5

ج

10

ج