سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل نهم – ویروس ها و باكتری ها

 

  1 – كدام یك از ویروس های زیر از انواع DNA دار است؟

الف) HIV
ب)
TMV
ج) ویروس آبله مرغان
د) ویروس هاری
 

 

  2- كدام ویروس از طریق شكاف های كوچكی كه در دیواره سلولی ایجاد شده است، به سلول وارد می شود؟

الف) ویروس زگیل
ب) ویروس آنفلوآنزا
ج) باكتریوفاژ
د)
TMV  

 

  3 – كدام دو ویروس زیر از طریق آندوسیتوز به سلول وارد می شوند؟

الف) ویروس آنفلوآنزا و ویروس زگیل
ب)
HIV و TMV
ج) ویروس تبخال و با كتریوفاژ
د) آدنو ویروس و باكتریوفاژ
 

 

  4 – عامل كدام بیماری زیر، ذرات عفونی با ساختار پروتئینی است؟

الف) سل
ب) جنون گاوی
ج) هاری
د) كچلی
 

 

  5 – كدام گزینه نادرست است؟

الف) پیلی به باكتری كمك می كند كه به سطوح مخلف بچسبد و ماده ژنتیك خود را طی فرآیند هم یونی مبادله كند.
ب) تاژك باكتری نسبت به پیلی ضخیم تر و بلندتر است و با حركات خود باكتری را به جلو می راند.
ج) باكتری ها پروكاریوت اند و فاقد هسته سازمان یافته می باشند.
د) باكتری ها را بر اساس نوع دیواره سلولی به دو گروه گرم منفی و گرم مثبت تقسیم می كنند.
 

 

  6 – كدام یك از گروه آركی باكتری ها نمی باشد؟

الف) متانوژن
ب) نیتروزموناس
ج) هالوفیل
د) ترموفیل
 

 

  7 – كدام یك به ترتیب در تثبیت نیتروژن جو و در شوره گذاری نقش دارند؟

الف) ریزوبیوم – كلامیدوموناس
ب) ریزوبیوم – آنابنا
ج) نیتروزموناس – نیتروباكتر
د) آنابنا – نیتروزوموناس
 

 

  8 – محل تقسیم یا تكثیر كدام عامل بیماری زا نادرست می باشد؟

الف) مایكوباكتریوم توبركلوسیز در شش
ب) كلورینه باكتریوم دیفتریا در گلو
ج)كلستریدیوم بوتولینم در كبد
د) پروپیونی باكتریوم آكنس در غده های چربی پوست
 

 

  9 – باكتری های شیمیو اتوتروف از چه لحاظ در كشاورزی اهمیت دارند؟

الف) تثبیت نیتروژن
ب) تولید گاز اكسیژن
ج) تجزیه بقایای پیكر گیاهان
د) شوره گذاری
 

 

  10 – كدامیك از باكتری های زیر فتوسنتز كننده است و از تركیبات آلی مانند اسیدها و كربوهیدراتها به عنوان منبع الكترون استفاده می كند؟

الف) باكتری های گوگردی سبز
ب) سیانو باكتری ها
ج) متانوژن ها
د) باكتری های غیرگوگردی ارغوانی
 

 

  پاسخ به گزینه های فصل نهم

1

ج

6

ب

2

د

7

د

3

الف

8

ج

4

ب

9

د

5

ب

10

د