سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل دهم – آغازیان

 

  1 – كدامیك از آغازیان زیر دارای چرخه ی زندگی تناوب نسل است؟

الف) كلامیدوموناس
ب) پلاسمودیوم
ج) اسپیروژیر
د) كلپ
 

 

  2 – كدام یك از موارد زیر در مورد آمیب نادرست است؟

الف) با كمك پاهای كاذب حركت می كند
ب) هتروتروف و فاقد دیواره سلولی است
ج) به روش های جنسی و غیرجنسی تولید مثل می كند
د)تك سلولی و یوكاریوت می باشد
 

 

  3 – كدام یك از موارد زیر در مود دیاتوم ها نادرست است؟

الف) تك سلولی و فتواتروف اند
ب) دارای دیواره سلولی سیلیسی و دو قسمتی می باشند
ج)‌دارای تقارن شعاعی و تقارن دو طرفی هستند
د) هاپلوئید هستند و معمولاً تولید مثل غیرجنسی دارند
 

 

  4 – كدام شاخه از آغازیان به ترتیب در تشكیل سنگ های آهكی و سنگ های سیلیسی شركت دارند؟

الف) روزن داران - دیاتوم ها
ب) دیاتوم ها – روزن داران
ج) جلبك ها – آمیب ها
د) آمیب ها – جلبك ها
 

 

  5 – كدام یك از ویژگی های زیر مربوط به اسپیروژیر نیست؟

الف) با روش هم جوشی تولید مثل جنسی انجام می دهد
ب) سلول زیگوت هاپلوئید و رشته های دیپلوئید تشكیل می دهد
ج) دارای كلروپلاست نواری شكل است
د) یوكاریوت و دارای سلول های هسته دار است
 

 

  6 – كدام گزینه در مورد اوگلنا نادرست است؟

الف)‌در آب های شیرین زندگی می كند
ب) بر حسب گونه از یك تا هزاران تاژك دارد
ج) به روش غیرجنسی و از طریق تقسیم میتوز تولید مثل می كند
د) اندام حساس به نوری به نام لكه چشمی دارد
 

 

  7- لكه چشمی اوگلنا در كجا قرار دارد؟

الف) كنار تاژك بلند
ب) كنار تاژك كوتاه
ج) نقطه مقابل تاژك بلند
د) نقطه مقابل تاژك كوتاه
 

 

  8 – پشه ی آلوده به مالاریا، هنگام نیش زدن فرد سالم، كدام شكل از پلاسمودیوم را وارد بدن انسان می كند؟

الف) گامت
ب) زیگوت
ج) مروزوئیت
د) اسپوروزوئیت
 

 

  9 – كدام یك از بیماری های زیر به وسیله آغازیان ایجاد نمی شود؟

الف)‌مالاریا
ب) اسهال خونی آمیبی
ج) تبخال
د) توكسوپلاسموز
 

 

  10 – كدام گزینه نادرست است؟

الف) اوگلنا و پارامسی هر دو دارای واكوئل ضربان دار هستند.
ب) هاگ داران غیرمتحرك، تك سلولی و انگل هستند و توانایی ایجاد كلنی دارند.
ج) مالاریا به وسیله گروهی از آغازیان به نام هاگ داران ایجاد می شود.
د) كپك مخاطی پلاسمودیومی دارای هسته های متعدد دیپلوئید است كه به وسیله دیواره سلولی از هم جدا نشده اند.
 

 

  پاسخ به گزینه های فصل دهم

1

د

6

ب

2

ج

7

الف

3

د

8

د

4

الف

9

ج

5

ب

10

ب