سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

  فصل یازدهم – قارچ ها

 

  1 – ماده اصلی دیواره سلولی كدامیك از جنس كتین است؟

الف) پارامسی
ب) پنی سیلیوم
ج) روزن داران
د) دیاتوم
 

 

  2 – كدام گروه از قارچ ها سبب بیماریهای پوستی می شوند؟

الف) دئوترومیست ها
ب) بازیدیومیست ها
ج) آسكومیست ها
د) زیگومیست ها
 

 

  3 – به ترتیب ساختار تولید مثل جنسی در كپك سیاه نان و قارچ فنجانی چه نامیده می شود؟

الف) زیگوسپورانژ – آسك
ب) آسك – بازیدیوم
ج) میسلیوم – بازیدیوم
د) زیگوسپورانژ – میسلیوم
 

 

  4 – كدام گزینه در مورد گلسنگ نادرست است؟

الف) گلسنگ ها به تغییرات شیمیایی محیط بسیار حساس هستند
ب) در بیش تر گلسنگ ها جزء قارچی یك بازیدیومیست است.
ج) گلسنگ قادر است نیتروژن را تثبیت كنند
د) گلسنگ حاصل همزیستی بین یك قارچ و یك فتوسنتز كننده است.
 

 

  5 – نخینه هایی كه توسط آن ها كپك سیاه نان به درون نان نفوذ می كند چه نام دارند؟

الف)‌میسلیوم
ب) آسك
ج) ریزوئید
د) استولون
 

 

  6 – كدام قارچ فاقد نخینه است؟

الف) ریزوپوس استولونیفر
ب) قارچ ژله ای
ج) آمانیتا موسكاریا
د) مخمر نان
 

 

  7 – كاندیدا آلبیكنز نوعی ...... است كه باعث بیماری .......می شود.

الف) قارچ چتری – مسمومیت
ب) دئوترومیست – پوستی بین انگشتان پا
ج) دئوترومیست – كچلی
د) مخمر – برفك دهان
 

 

  8 – در نخینه كدام یك از قارچ های زیر سیتوپلاسم آزادانه جریان دارد؟

الف) بوزك
ب) زنگ غلات
ج) كپك سیاه نان
د) قارچ فنجانی
 

 

  9 – در كدام نوع از قارچ های زیر ساختار تولید مثل جنسی تشكیل می شود؟

الف) آسپرژیلوس
ب) زنگ گندم
ج) شنی سیلیوم
د) قارچ بیماری های پوستی
 

 

  10 – كدام قارچ ها بیشتر به روش جنسی و كدام قارچ ها بیشتر به روش غیرجنسی تولید مثل می كنند؟

الف) زیگومیست ها و آسكومیست ها – بازیدیومیست ها
ب) زیگومیست ها و بازیدیومیست ها – آسكومیست ها
ج) بازیدیومیست ها – آسكومیست ها و زیگومیست ها
د) بازیدیومیست ها و آسكومیست ها – زیگو میست ها
 

 

  پاسخ به گزینه های فصل یازدهم

1

ب

6

د

2

الف

7

د

3

الف

8

ج

4

ب

9

ب

5

ج

10

الف