نمونه سوالات 1 – فصل ۳

درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را  مشخص کنید .

1) سلول های ماهیچه ای قلبی منشعب هستند .

2) ماهیچه ی حلقوی داخلی در مخرج ، از نوع صاف است .

3) علت مرگ سلول های اسکلرانشیمی ، رسوب لیگنین بر روی دیواره ی دوم است .

4) سلول های جوان پارانشیم قدرت تقسیم دارند .

5) در گیاهان گلدار هم عناصر آوندی و هم تراکئید وجود دارد .

6) بافت پوششی مری از نوع سنگفرشی چتد لایه است .

7) بین سلول های پارانشیمی فضاهای بین سلولی وجود ندارد .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

8) سلول های میان برگ نوعی .........................  هستند .

9) وزن بافت .................... در جانوران از سایر بافت ها بیشتر است .

10) لوله های هدایت کننده در آوند آبکش .............. . نام دارند .

11) نوع بافت پوششی سطح داخلی مری .......................است .

12) سطوحی از بدن را که سلول های آن در معرض کنده شدن قرار دارند ، بافت پوششی

......................... می پوشاند .

13) بافت پوششی به وسیله ی ....................به بافت های زیرین خود متصل می شود .

14) سلول ماهیچه ای صاف به ............................ منقبض می شوند و انقباض خود را برای

مدت زمان ......................... نگه می دارند .

15) نوعی سلول اسکلرانشیمی که بیشتر در پوشش دانه ها و میوه ها یافت می شود ،

..................   نام دارد  .

16) سلول های بافت ماهیچه ای ............................. دارای یک هسته اند ، به آهستگی

منقبض می شوند و انقباض را مدت بیشتری نگه می دارند  .                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید .

17) غشای پایه در زیر کدام بافت قرار دارد ؟

18) جنس کوتیکول چیست ؟

19)دو نقش مهم سلول های نوروگلیا را بنویسید .

20)نام هر یک از بافت های پیوندی زیر را بنویسید .

الف ) بافت موجود در لاله ی گوش                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                          ) ب)بافت دارای ماده ی زمینه ای مایع

21) هر یک از  موارد ستون (الف )را به بافت پوششی مناسب  در ستون (ب) وصل کنید .

الف                                       ب

سطح درونی روده                 مکعبی یک لایه

پوست                     سنگفرشی یک لایه

سطح خانه های ششی           استوانه ای یک لایه

لوله های نفرون                 استوانه ای چند لایه

سنگفرشی چند لایه

22)  بافت پوششی برای تبادلات گازی مناسب است ؟

23) وظایف غشای پایه را بنویسید .

24) سلول همراه در آوند آبکشی چه نقشی دارد ؟

25) عامل مرگ سلول در بافت اسکلرانشیمی چیست ؟

                                                     26)روپوست کدام بخش های گیاه را می پوشاند ؟                                                   7

27) فیبر ها و اسکلرئید ها چه تفاوتی با هم دارند ؟

28) دو نوع سلول تمایز یافته ی روپوستی ساقه را نام ببرید .

29) به چه علت حرکت آب در تراکئید کند است ؟

30) نوع بافت را در هر یک از بخش های زیر  بنویسید:                                                                                                                                   لوله های نفرون – زردپی – غشاء پایه – سطح درونی روده

31) سلول های آوند چوبی چند نوع می باشند ؟ آن ها را در دو مورد با یکدیگر مقایسه کنید .

32) وضعیت اندامک ها در سلول های آبکشی چگونه است ؟

33) غشای موکوزی چیست ؟ علاوه بر مجاری تنفسی در کجا وجود دارد ؟

34) دو ویژگی سلول های بنیادی را نوشته ، نقش این سلول ها را مشخص کنید .

35) سلول های غیر عصبی در بافت عصبی را نام برده ، یک وظیفه ی این سلول ها را بنویسید .

36) نوع بافت پیوندی در رباط و صفحه ی بین دنده ای را بنویسید .

37) در یک سلول گیاهی کدام بخش دیواره ی سلولی به غشا ء نزدیک تر است و کدام بخش جدید تر ساخته شده است ؟

38) طرز قرار گیری آوند های چوب و آبکش را ریشه ی یک گیاه علفی روی شکل نشان دهید .

و بنویسید چه تفاوتی با آوند های ساقه دارد ؟

39) منشأ تار کشنده کدام بافت اصلی گیاه است ؟

40)درونی ترین لایه ی پوست و بیرونی ترین لایه ی استوانه ی مرکزی چه نام دارد ؟

41) نقش هر یک را بنویسید :          الف) دندریت          ب) سلول های نوروگلیا

42) با توجه به ویژگی های داده شده ، نام بافت یا سلول گیاهی مورد نظر را بنویسید  :

الف) سلول هایی که دیواره ی لیگنینی دارند و در پوشش دانه ها و میوه ها وجود دارند .

ب) سلول هایی بزرگ با دیواره ی نازک و پروتوپلاسم زنده و فعال

ج) سول هایی دارای دیواره و غشا که یا فاقد اندامکند و یا اندامک های تغییر یافته دارند .

43)در مورد سلول های اسکلرانشیمی به موارد زیر پاسخ دهید :

الف)دو نوع سلول آن کدامند ؟

ب) هر کدام در چه   مناطقی از گیاه یافت می شوند ؟

44) شکل یک نورون را رسم نموده ، بخش های اصلی آن را نامگذاری کنید .

45) الف) منشأ سلول های مریستمی چه نوع سلول هایی هستند ؟

ب)سه نوع بافت اصلی ساقه ی گیاهان علفی و جوان را  فقط نام ببرید .

46) نقش سلول های پرانشیمی را در گیاه بنویسید .

47) یک تفاوت و یک شباهت ماهیچه ی مخطط و ماهیچه ی قلبی را بنویسید .

48) بافت پیوندی رشته ای از چه اجزایی تشکیل شده است . در چه قسمت هایی از بدن این بافت مشاهده می شود ؟

49) سلول های مغز ساقه چه ویژگی هایی دارند ؟

50) تفاوت سلول بنیادی با سلول مریستمی چیست ؟

51) سلول های نگهبان روزنه و کرک از تمایز سلول های کدام بافت گیاهی حاصل می شوند ؟

52) دو نقش بافت کلانشیم در ساقه های جوان علفی را بنویسید .

53) سلول های آوند چوبی چه ویژگی هایی دارند ؟

54) جنس کوتین چیست ؟ دو مورد از اعمال کوتیکول را ذکر کنید .

55) منشأ یا خاستگاه بافت های زیر را بنویسید  :

الف) بافت چوبی پسین                   ب) پیش پوست

ج)آبکش نخستین                           د) بافت چوب پنبه ای

56) دو وظیفه ی بافت چربی را در بدن ذکر کنید .

57) فرق زرد پی و رباط چیست ؟

58) بافت غضروف در کدام قسمت های بدن وجود دارد ؟ ( دو مورد )

                       59) سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است و ماده ی بین سلولی آن شامل چه موادی است ؟                     8

60)عناصر آوندی چه ویژگی هایی دارند ؟ در کدام گیاهان مشاهده می شوند ؟

جریان آب در آن ها چگونه است ؟

61) بافت میوه ی گوجه فرنگی از چه نوعی است و در چه اندامی دیده می شود ؟

62)مهم ترین کار هر یک از بافت های زیر را بنویسید  :

الف)بافت پوششی سنگفرشی ساده                   ب) بافت عصبی

ج) بافت ماهیچه ی قلبی                                    د) بافت چربی

63)مراحل اساسی رشد و نمو گیاه را نام برده و مناطق مریستمی را تعریف کنید .

64) سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است ؟ کدام بافت نقش ضربه گیری و عایق سازی دارد ؟

65) اشعه ی مغزی را تعریف کنید .

66) نقش یا ویژگی مناطق مریستمی در گیاه را بنویسید .

67) درون استوانه ی مرکزی گیاهان چه چیز هایی وجود دارد ؟

68) دو جلبک سبز نام ببرید که پیکر آن ها به صورت کلنی باشد .

69) دو ویژگی کلنی ولوکس را بنویسید .

70) نحوه ی تولید مثل در ولوکس چگونه است ؟

71) نقش موکوز و مژک های سلول های لوله های تنفسی چیست ؟

72) ماده ی بین سلولی خون چه نام دارد و از چه تشکیل شده است ؟

73) بزرگ شدن ماهیچه ها پس از تولد ، چگونه صورت می گیرد ؟

 

منبع : www.Zistpayam.blogfa.com