نمونه سؤالات  – فصل ۴                                                                                                                            

درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید :

1) ماهیچه ی حلقوی داخلی در مخرج از نوع صاف است .

2) حرکات تخلیه ای معده با حجم کیموس و میزان کشیدگی دیواره ی آن نسبت عکس دارد .

3) مرکز تنفس با اثر بر مرکز بلع باعث قطع تنفس هنگام بلع می شود .

4)  اسید معده از سلول های حاشیه ای غدد بالاتر از پیلور ترشح می شود .

5) پپسین پروتئین ها را به آمینو اسید تبدیل می کند .

6) کرم کدو مواد غذایی را از راه لوله ی گوارش جذب می کند .

7) کارایی دستگاه گوارش گوزن از فیل بیشتر است .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

8) گاسترین از ....................... به .................. ترشح می شود .

9) موجودات تک سلولی مانند آمیب به روش ..................... تغذیه می کنند .

10) اسفنج ها فقط گوارش .......................... دارند .

11) سنگدان در کرم خاکی کاری مشابه ...........................  در انسان انجام می دهد .

12) حرکات دودی در روده ی باریک  ........................ است .

13) سلول های کلنی ولوکس هر کدام دارای کلروفیل و .................... می باشند .

14) در زنبور عسل جذب مواد غذایی در ........................ انجام می شود .

15) در گاو ، غذا پس از جویدن مجدد ( نشخوار ) برای ادامه ی گوارش وارد ............... می شود

و پس از آن به ............ وارد می شود .

16) هورمون ....................... از غدد مجاور پیلوت ترشح می شود و به خون می ریزد .

17)روده ی ملخ ، محل جذب …………………  است .

18) در پرندگان ، گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در …………………. آغاز می شود .

19) نقش عمده ی روده ی بزرگ در انسان ………………….. است .

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

20) دریچه ی بین مری و معده چه نام دارد ؟

21) کدام آنزیم در دهان ، باکتری های بیماریزا را از بین می برد؟

22) الف) در کدام قسمت معده ی نشخوار کنندگان ، آنزیم های لازم جهت گوارش غذا ترشح

می شود ؟

ب) در کجا جذب آب صورت می گیرد ؟

ج) علوفه ی خورده شده ، ابتدا وارد کدام قسمت می شود ؟

23) چرا مدفوع اسب از گاو بیشتر است ؟

24) چگونگی گوارش درون سلولی در هیدر را بنویسید .

25) در رابطه با دستگاه گوارش انسان :

الف) بیکربنات سدیم از کدام بخش ترشح می شود ؟

ب) در کدام بخش پپتید ها به آمینواسید ها تبدیل می شوند .

ج) صفرا در کدام بخش تولید می شود ؟

26) نوع رژیم غذایی را در موجودات زنده ی زیر مشخص کنید :

الف)  عنکبوت       ب) توتیا         ج) گوریل

27) اجزای تشکیل دهنده ی لوله ی گوارش گنجشک را در فاصله ی مری تا روده ،

به ترتیب ذکر کنید .

28) الف) نوع بافت پوششی در معده و روده کدام است ؟

                                                          ب) کدام پروتئین بزاق نقش آنزیمی ندارد ؟                                                       10

 

29) الف) در لوله ی گوارش ملخ ، بین مری و سنگدان چه بخشی قرار دارد ؟

ب) نقش دندان های آسیای کوچک در گوارش مکانیکی دهان چیست ؟

30) با وجود اینکه موریانه ها در دستگاه گوارش خود قادر به تولید آنزیم تجزیه کننده ی

سلولز نیستند ، از سلولز می توانند به عنوان غذا استفاده کنند . دلیل این امر چیست ؟

31) چگونه روده از اثر Hcl موجود در کیموس معدی در امان می ماند ؟

32) چگونه در هنگام بلع عمل تنفس قطع می شود ؟

33) نقش برجستگی روده ی کرم خاکی چیست ؟

34) مواد رنگی صفرا را نام ببرید . این مواد چگونه ساخته می شوند ؟

35) گاسترین از کدام قسمت لوله ی گوارش ترشح می شود ؟ نقش آن چیست ؟

36) جذب هر یک از مواد زیر از روده به خون چگونه صورت می گیرد ؟

الف) قند های ساده                            ب) آمینو اسید ها

ج)  ویتامین D                                     د) آب

37) در رابطه با دستگاه گوارش نشخوار کنندگان به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف) باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت زندگی می کنند ؟

ب) جذب مواد حاصل از گوارش سلولز در کجا صورت می گیرد ؟

ج) غذا پس از بلعیده شدن مجدد ، به کدام قسمت معده وارد می شود ؟

د) ترشح شیره ی گوارشی سلولز در کجا صورت می گیرد ؟

38) الف) انواع ساختار های گوارشی در جانداران را نام ببرید .

ب) جایگاه اصلی گوارش در ملخ کجاست ؟

39) الف) چرا آسیب معده باعث بیماری آنمی می شود ؟

ب) قوی ترین آنزیم های گوارشی از کجا ترشح می شود ؟

ج) دو نوع لیپید موجود در صفرا را نام ببرید .

40) الف) چربی ها در دستگاه گوارش از چه ظریق جذب می شوند ؟ چرا ؟

ب) پروتئاز ها و اسید معده توسط چه سلول هایی از غدد معده ترشح می شود ؟

41 ) الف) در عمل دفاعی استفراغ ابتدا کدام پدیده صورت می گیرد ؟

ب) نقش صفرا را در هضم چربی ها بنویسید .

ج) یک نقش برای روده ی بزرگ بنویسید .

42) چرا اگر نان را مدتی در دهان نگهداریم ، شیرین می شود ؟

43) چرا در بیماری یرقان رنگ بدن زرد می شود ؟

44) مخاط لوله ی گوارش انسان شامل چه بافت هایی است ؟

45) شخصی دچار سرطان معده بوده است . پزشک معالج بخشی از معده ی او را برداشته است .

چرا پس از مدتی این شخص به کم خونی مبتلا شده است ؟

46) وظایف هر یک از اندام های زیر را در ملخ بنویسید :

الف) صفحات آرواره مانند اطراف دهان                       ب) چینه دان

ج) کیسه های معده                                              د) روده

47) ساختار لوله ی گوارش انسان را به ترتیب از خارج به داخل بنویسید .

48) کار هر یک از آنزیم های زیر را بنویسید :

الف) پپسین        ب) رنین         ج) پتیالین          د) لیزوزیم

49) چینه دان و سنگدان چه نقشی در گوارش غذا دارند ؟

50) سلول های حاشیه ای و سلول های اصلی غدد معده چه موادی ترشح می کنند ؟

51) انقباضات معده در کدام قسمت شدید تر است ؟ چرا ؟

                                 52) تجزیه و جذب سلولز در کدام قسمت دستگاه گوارش اسب و فیل صورت می گیرد ؟                             11

53) الف)مخاط لوله ی گوارش از چه بخش هایی ساخته شده است ؟

ب)کدام نوع از ماهیچه های جدار لوله ی گوارش در ایجاد حرکات دودی نقش دارند ؟

54) دو عامل مؤ ثر در تنظیم ترشح لوزوالمعده را بنویسید .

55) منشأ مواد رنگی صفرا را بنویسید .

56) الف) دو عامل خنثی کننده ی کیموس معده را نام ببرید .

ب) چرا خونی که از لوزالمعده خارج می شود ، نسبت به خون ورودی اسیدی تر است .

57)بیلی وردین و بیلی روبین چگونه ساخته می شوند ؟

58) شیره ی پانکراس از چه موادی تشکیل شد ه و به چه بخشی از روده ی باریک می ریزد ؟

59) داخلی ترین بافت لوله ی گوارش از چه نوع بافتی است ؟

60) پروتئاز های معده را نام ببرید .

61) مراحل اصلی تغذیه و گوارش در جانوران را نام ببرید .

62) نقش هر یک از سلول های پوشاننده ی کیسه ی گوارشی هیدر را بنویسید .

63) چه عواملی در گوارش غذا در دهان نقش دارند ؟

64) در هنگام بلع راه بینی و نای چگونه بسته می شود ؟

65) لوله ی گوارش نوزاد قورباغه و قورباغه ی بالغ چه تفاوتی دارند ؟

66) باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت لوله ی گوارش اسب و گاو زندگی می کنند؟

67) تعداد ریشه های دندان های آسیای بزرگ ، کوچک و نیش را بنویسید .

68) در دستگاه گوارش انسان موارد زیر را بنویسید :

الف) محل ورود غذای هضم شده به گردش خون .

ب) محلی که غذا به کیموس اسیدی تبدیل می شود .

ج) غده ای که قوی ترین آنزیم ها را برای گوارش چربی ، پروتئین ها و کربوهیدرات ها

تولید و ترشح می کند .

د) محل بازجذب آب و نمک .

ه) محل ذخیره و پمپاژ صفرا به درون روده ی باریک .

و) محل ذخیره ی ویتامین ها ، گلیکوژن و تولید صفرا .

69) هر یک از ملکول های ردیف ( الف ) با کدام روش انتقال در ردیف ( ب ) وارد سلول می شوند ؟

الف                                   ب

آمینو اسید                            اسمز

کلسترول                          انتقال فعال

یون سدیم                         اندوسیتوز

ملکول اکسیژن                انتشار تسهیل شده

غذای آمیب                        اگزوسیتوز

ویتامین K                         انتشار ساده

70) منشا آنزیم هایی که در روده وجود دارند ، اما از پانکراس ترشح نشده اند، چیست ؟

منبع : www.Zistpayam.blogfa.com