نمونه سوالات فصل ۵ 

1- منظور از ظرفیت کلی شش ها چیست ؟

2- آمیب اکسیژن مورد نیاز خود را چگونخ دریافت می کند ؟

3- هنگام بازدم اول در پرندگان چه عملی صورت می گیرد ؟

4- در کدام جانوران سلول ها بدون دخالت سیستم گردش مواد ، مستقیما ً گاز های تنفسی را مبادله می کنند ؟

5 –چند مورد از علل سازگاری پرندگان را جهت پرواز در ارتفاعات بسیار بالا بنویسید .

6- در دم و بازدم دوم ، در پرندگان چه اعمالی روی می دهد ؟

7- یک تفاوت بسیار مهم دستگاه تنفس پرندگان را با سایر مهره داران بنویسید .

8- موجوداتی که تنفس پوستی دارند ، چه ویژگی های مهمی باید داشته باشند ؟

9- چرا سطوح تنفسی جانوران خشکی زی به درون بدن منتقل شده است ؟

10 – چین خورده بودن سطوح داخلی شش ها چه مزیتی دارد ؟

11- الف- چرا بعضی نوزادان زودرس دچار نقص تنفسی می شوند؟

ب- منظور از هوای ذخیره بازدمی چیست؟

12- الف- علت خفگی با گاز مونواكسیدكربن چیست؟ب- دو راه انتقال دی اكسید كربن در خون كدامند؟

13- الف- در تنفس آرام و طبیعی كدام عضله نقش اصلی را دارد؟

ب- نقش آنزیم آنیدراز كربنیك چیست؟

14- ظرفیت حیاتی را تعریف كنید؟

15- هموگلوبین از یك بخش پروتئینی به نام .... و یك بخش ..... به نام هم ساخته شده است؟

16- نوع تنفس را در هر یك از جانوران زیر نام ببرید.

الف- كرم خاكی    ب- زنبور عسل    ج- ماهی       د- موش

17- ماهیچه های تنفسی را در انسان نام ببرید؟

18- تنفس ملخ را با كرم خاكی مقایسه كنید و مهمترین تفاوت آنها را بنویسید؟

19- الف- ماده ای به نام ..... در ماهیچه های پروازی پرندگان اكسیژن را ذخیره می كند.

ب- تنفس كرم خاكی از نوع ....... می باشد.

ج- هر مولكول هموگلوبین با ..... مولكول اكسیژن تركیب می شود.

د- در بیماری آسم .....تنگ شده و تنفش مشكل می شود.

20- چرا آبشش برای تنفس جانواران خشكی زی مناسب نیست؟(دو مورد)

21- علت اینكه مجرای نای و نایژه ها همواره باز است چیست؟

22- گلبولهای قرمز با داشتن آنزیمی به نام ........... در غشای خود به جابجایی و دفع دی اكسیدكربن كمك می كنند.

23- الف-  چرا حشرات برای تنفس نیاز به خون ندارند؟

ب- هوای ذخیرة بازدمی را تعریف كنید؟          ج- دو راه انتقال co2 در خون را بنویسید؟

24- نوع تنفس را در زنبور، كرم خاكی و  ماهی توضیح دهید.

25- الف- نقش دیافراگم در عمل دم چیست؟                         ب- مادة میوگلوبین در چه بخشی از بدن غازهای وحشی وجود دارد؟

26- الف- چرا گاز مونوكسید كربن باعث مسمومیت و سرانجام مرگ می شود؟

ب- حجم تنفسی در دقیقه چگونه محاسبه می شود؟

27- نحوة تنفس در پرندگان را به طور خلاصه بنویسید؟

28- سورفاكتانت، هوای جاری ، هوای مكمل، هوای باقیمانده و هوای مرده را تعریف كنید؟

29- راههای انتقالo2 و co2 را در خون بنویسید؟

نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنویسید: کرم خاکی -  ماهی – ملخ – غاز وحشی

30-  الف) در شخصی حجم تنفسی 6000 میلی لیتر در دقیقه و سرعت تنفس 40 بار در دقیقه است، مقدار هوای جاری در این شخص را محاسبه کنید.

31- آخرین انشعابات سیستم تنفس نایی به ………… منتهی میشود.

                          32- در تنفس آرام و طبیعی حركت كدام ماهیچه عامل اصلی افزایش حجم قفسه سینه میباشد؟                      13

1- بالا برنده قفسه سینه      2- دیافراگم              3- پایین برنده قفسه سینه     4- شكمی

33- كدام یك جزء ظرفیت حیاتی نیست؟

1) هوای جاری      2) هوای ذخیره دمی    3) هوای ذخیره بازدمی  4) هوای باقیمانده

34- مرطوب بودن دائمی پوست بدن در كرم خاكی بیش تر به چه منظوی صورت گرفته است؟

1) دفع حرارت            2) سهولت حركت              3) سهولت رشد                4) جذب اكسیژن

35- سطح مبادله گازها در دستگاه تنفسی جانوران ساكن خشكی به طور عموم از چه بافتی است و چه مشخصاتی دارد؟

1) پوششی- وسیع- نازك و مرطوب                2) پوششی ساده- مرطوب- وسیع و نازك

3) پیوندی- وسیع– نازك و مژكدار                  4) پیوندی- نازك- پرخون ودارای مایع مخاطی

36- هرمولكول هموگلوبین چند اتم اكسیژن را حمل می كند؟

1) 2           2) 4          3) 6            4) 8

37- كدام دسته از سلول های زیر در برابر كمبود اكسیژن حساس تر است؟

1) خون                  2) ماهیچه                 3) كبد                   4) نخاع

38- كدام ماده در نقاط مرتفع عمل تنفس را تسهیل می كند؟

1) اریتروپویتین             2) رنین              3) كربنیك انیدراز               4) سورفاكتانت

39- اگر سطح داخلی كیسه ها ی هوایی مرطوب نباشد عمل انتقال گازها متوقف می شود زیرا:

1) سلول های جدار كیسه هوایی درPH خنثی عمل می كنند.

2) میان هوای داخل كیسه ها و آب اختلاف فشار برقرار می شود.

3) ماده غذایی لازم برای فعالیت به سلول های جداره نمی رسد.

4) اكسیژن به صورت محلول در آب قابل انتقال است.

40- مقدار حجم تنفسی در فردی با هوای جاری 5/0 لیتر و تعداد حركات تنفس 12 بار در دقیقه چقدر است؟     1) 6 میلی لیتر                2) 60 لیتر         3) 600 میلی لیتر              4) 6000 میلی لیتر

41- مایع جنب در کجا قرار دارد و نقش آن چیست ؟

42- دم و بازدم نتیجه ی چیست ؟

43- پرده ی دیافراگم در کدام جانوران وجود دارد ؟

44- در هنگام تنفس دیافراگم چگونه حجم قفسه ی سینه را افزایش و کاهش می دهد ؟

45- در تنفس شدید چه عواملی دخالت دارند ؟

46 – ماهیچه های دم و بازدم را تعریف کنید .

47- اگر در جدار قفسه ی سینه شکافی ایجاد شود ، چه نتیجه ای به دنبال دارد ؟

48- در شرایط عادی که فشار اکسیژن در کیسه های هوایی ……………….  میلی متر جیوه است ، اکسیژن ………….. درصد توان خود اکسیژن می گیرد .

49- در خون سیاهرگ هایی که از بافت ها برمی گردند ، هموگلوبین در حدود  …………… درصد توسط اکسیژن اشباع شده است .

50 – تنفس واقعی در سلول های بدن چه زمانی صورت می گیرد ؟

51- هر چه مصرف اکسیژن در سلول ها بیشتر باشد ، فشار اکسیژن در مایع بین سلولی …………..  و ورود اکسیژن به آن …………….. است .

52- چرا اختلاف فشار بسیار کم دی اکسید کربن بین مایع بین سلولی  و مویرگ ها ، برای انتشار آن کافی است ؟

53- هوای تنفسی در مجاری هوا چگونه مرطوب و تمیز می شود ؟

54- گیرنده های عطسه و سرفه در کجا قرار دارند ؟

55- چگونگی عمل سرفه یا عطسه را بنویسید .

56- تکلم با شرکت …………… و …………………………..  صورت می گیرد .

57- تولید صدا چگونه صورت می گیرد ؟

58 – واژه سازی به وسیله ی …………  ، ………………….  و ………………. صورت می گیرد .

59-هموگلوبین از یك بخش پروتئینی به نام .... و یك بخش ..... به نام هم ساخته شده است.

                                    60- ماده ای به نام ..... در ماهیچه های پروازی پرندگان اكسیژن را ذخیره می كند.                                14

61- تنفس كرم خاكی از نوع ....... می باشد.

62- هر مولكول هموگلوبین با ..... مولكول اكسیژن تركیب می شود.

63- در بیماری آسم .....تنگ شده و تنفش مشكل می شود.

64- گلبولهای قرمز با داشتن آنزیمی به نام ........... در غشای خود به جابجایی و دفع دی اكسیدكربن كمك می كنند.