نمونه سوالات فصل ۶

1- الف- محل قرارگیری و كار هر یك از دریچه های لانه كبوتری و سیگموئید (سینی) را بنویسید؟

ب- همولنف چیست؟

2- آیا منحنی الكتروكار دیوگرام زیر مربوط به یك فرد طبیعی است ؟ چرا؟

3- سرخرگها چگونه پیوستگی خون را در رگها تامین می كنند؟

4- در انتهای مویرگها جهت حركت مواد از بافت به مویرگ است یا بالعكس؟چرا؟

5- در چه صورت به فردی +Rh گفته می شود

6- نقش و محل قرارگیری روزنه های آبی كدام است؟

7- تفاوت اصلی گردش خون بسته با گردش خون باز كدام است؟

8- شخصی بعد از دندان درد دچار تورم و دردناك شدن ناحیه زیر گلوی خود نیز شده است علت چیست؟

9- الف- عامل تنظیم كننده تولید گلبولهای قرمز كدام ماده است و از كدام اندام ترشح می شود؟

ب- بیلی روبین چیست و چگونه تشكیل می شود؟

10- الف- دریچه های سینی در چه زمانی باز می شوند؟

ب- نقش بازوفیل ها چیست؟    ج- ایمنی و سیستول را تعریف كنید؟

11- باربرداری آبكشی را تعریف كنید؟

12- گردش خون ماهی را با ملخ مقایسه كرده و مهمترین تفاوت آنها را بنویسید؟

13- ثبت حركات مكانیكی و تغییرات فشار درون حفره های قلب را ........ و منحنی ثبت شده را ..........می نامند.

14- الف- الكتروكاردیوگرام در بیماری انفاركتوس چه تغییری می كند. ب- علت صدای دوم قلب چیست؟

15- نیروهای موثر در تولید و گردش و بازگشت مایع بین سلولی را نام ببرید؟

16- در هنگام حملة باكتری ها و عفونت های انگلی به ترتیب كدامیك از انواع گلبولهای سفید افزایش می یابد.

17-عامل تنظیم كنندة تولید گلبولهای قرمز ماده ای بنام ...........است كه بر اثر كاهش اكسیژن رسانی به بافت ها از .......... و .......... ترشح می شود.

18- الف- فردی با گروه خونی-A چه نوع آنتی ژن یا آنتی ژن هایی بر سطح گلبولهای قرمز خود دارد؟

ب- اگر به این فرد خون+A تزریق شود چه اتفاقی می افتد ؟چرا؟

19- نوار كاسپاری در كدام لایه ریشه تشكیل می شود. جنس و نقش آن چیست؟

20- تعریق چیست و در چه مواقعی این پدیده انجام می شود؟

21- الف-  مونوسیت ها به كمك پدیده ........ از منافذ مویرگهای خونی عبور می كنند.

ب- بازوفیل ها ماده ضد انعقاد خون بنام .......... ترشح می كنند.

ج- گلبولهای قرمز با داشتن آنزیمی بنام................ در غشای خود به جابجایی و دفع دی اكسید كربن كمك می كنند.

د- یكی از عوامل ایجاد كننده بیماری ادم كاهش مواد ..........در خون می باشد.

22- چرا حركت تركیبات آلی در گیاهان نسبت به حركت آب پیچیده تر است؟ ( دو دلیل)

23- هر یك از گیاهان زیر برای كاهش تعرق چه سازشی پیدا كردند؟

الف- گیاهان اقلیم های سرد و خشك مانند كاج                     ب- گیاه تیره گل ناز

24- الف- انقباض ماهیچه قلب چه نامیده می شود؟   ب- لایه میانی دیواره قلب چه نام دارد.

ج- واكنش كدام رگ های بدن در برابر كمبود اكسیژن با نواحی  دیگر بدن متفاوت است.

د- گردش خون كرم خاكی از چه نوعی است؟

25- شكل مقابل مسیر جریان خون در پستانداران را نشان می دهد . جاهای خالی را كامل كنید.(شكل 5-7 ص98)

26- آب برای عبور از عرض ریشه از چه مسیر هایی استفاده می كند. نام ببرید؟

27- كدام جملات درست است.

الف) در محل ارتباط ماهیچه دهلیزها با ماهیچه بطن ها یك بافت عایق وجود دارد.

ب-) دریچه های دهلیزی بطنی خون را بصورت یكطرفه از دهلیزها به بطن ها راه می دهند.

ج- صدای دوم قلب مربوط به بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی است.

                                                     د- ثبت حركات مكانیكی قلب الكتروكاردیوگرافی نام دارد.                                                  16

28- چرا كیسه تنان نیاز به دستگاه گردش خون ندارند.

29- شكل مقابل برش عرضی برگ یك گیاه را نشان می دهد. موارد خواسته شده را نامگذاری كنید. (شكل26-7 ص114)

30- الف- دو ویژگی روزنه آبی چیست؟   ب- عوامل كاهش و افزایش پدیده حبابدارشدگی چیست؟

31- الف- در انعقاد خون نقش ترومبین و ترومبوپلاستین چیست؟

ب- توسط بازوقیل ها چه موادی ترشح می شود.

ج- وظیفه آنزیم آنیدرازكربنیك چیست؟

32- یك منحنی الكتروكاردیوگرام را رسم كرده و امواج قلبی را روی آن مشخص كنید.

33- الف) ماده اصلی رنگ صفرا چه نام دارد و از چه چیزی ساخته می شود؟

ب) خون موجود در شرخرگ ششی با خون سرخرگ آئورت چه تفاوتی دارد؟

35- نام رگ هایی كه خون را به نیمه چپ قلب وارد می كنند و نام رگی كه خون را از نیمه راست قلب خارج می كند را بنویسید؟

36- عوامل حركت خون در سیاهرگها را بنویسید؟(4مورد)

37- الف_ سرعت انتشارتحریك در كدام اجزای بافت  هادی كم است؟

ب- در رابطه با Rh در چه صورت خون جنین آگلوتینه می شود؟

38- نقش ماده ترومبوپلاستین را در اتعقاد خون بنویسید؟

39- دیاپدز و هماتوكریت را تعریف كنید؟

40- الف) در حركت آب و یون های معدنی از عرض ریشه، نوار كاسپاری چه اهمیتی دارد.   ب) پدیده بذرافشانی هوا در زمانی كه شیرة خام، شدیداٌ حبابدار می شود چگونه انجام می شود.

41- الف) مرحلة  بارگیری آبكشی را در مدل مونش بنویسید؟ ب) نیرویی كه در محل تماس دو سلول نگهبان روزنه وجود دارد چگونه در باز شدن روزنه ها دخالت می كند.

 www.Zistpayam.blogfa.comمنبع :